رتبه های پیمانکاری و گواهینامه های شرکت مبین صنعت راستین

رتبه پیمانکاری سازمان برنامه و بودجه کشوری

شرکت مهندسی مبین صنعت راستین به شناسه ملی 10320577133، در تاریخ 1396/07/25 موفق به

دریافت رتبه های پیمانکاری در زمینه های تاسیسات و تجهیزات و صنعت و معدن تا مورخ 1400/07/25

گردید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه، به سایت سازمان برنامه و بودجه کشوری به نشانی

https://sajar.mporg.ir مراجعه فرمایید

 

 

ردیف گواهینامه های شرکت مبین صنعت راستین تاریخ صدور مدت اعتبار
1 گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی 1398/09/22  2 سال

 

ردیف رتبه پیمانکاری ( گرید سازمان برنامه و بودجه ) رتبه تعداد کار مجاز
1 تاسیسات و تجهیزات 5 3
2 صنعت و معدن 5 3

 

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

 

شرکت مهندسی مبین صنعت راستین به شناسه ملی 10320577133، در تاریخ 1396/09/22 موفق به

دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان با موضوع

فعالیت در زمینه فعالیت های تایید شده این شرکت در سازمان برنامه و بودجه کشوری گردید.