رتبه های پیمانکاری و گواهینامه های شرکت مبین صنعت راستین

رتبه پیمانکاری سازمان برنامه و بودجه کشوری

شرکت مهندسی مبین صنعت راستین به شناسه ملی 10320577133، در تاریخ 1396/07/25 موفق به دریافت رتبه های پیمانکاری در زمینه های تاسیسات و تجهیزات و صنعت و معدن تا مورخ 1400/07/25 گردید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه، به سایت سازمان برنامه و بودجه کشوری به نشانی https://sajar.mporg.ir مراجعه فرمایید

گواهینامه تاریخ صدور اعتبار
تایید صلاحیت ایمنی آذر 98 2 سال
رشته پیمانکاری رتبه (گرید)
تاسیسات و تجهیزات 5
صنعت و معدن 5

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

شرکت مهندسی مبین صنعت راستین به شناسه ملی 10320577133، در تاریخ 1396/09/22 موفق به دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان با موضوع فعالیت در زمینه فعالیت های تایید شده این شرکت در سازمان برنامه و بودجه کشوری گردید.

Rate this page