الف – سیستم اعلان حریق متعارف ( کانونشنال ) :

سال های زیادی در صنایع  مورد استفاده قرار می گیرد و از نوع ساده شامل یک یا دو زون شروع شده و تا سیستم های بزرگ شامل 100 زون هم در پروژه های بزرگ

تر را شامل می شود .

FIRE_FIGHTING

ب – سیستم اعلان حریق آدرس پذیر :

معمولا در پروژه های بزرگ استفاده می گردد و با روند کاهشی قیمت آن ها بتدریج در پروژه های کوچک نیز در حال استفاده می باشد .

FIRE_FIGHTING2