تقسیم بندی کلی سیستم های اعلان حریق ( فایرفایتینگ )

الف – سیستم اعلان حریق متعارف ( کانونشنال ) : سال های زیادی در صنایع  مورد استفاده قرار می گیرد و از نوع ساده شامل یک یا دو زون شروع شده و تا سیستم های بزرگ شامل 100 زون هم در پروژه های [...]

1 2
page 1 of 2